Tornar als artistes

flamenco Guitarrista

Antonio Santiago “Ñoño”

Antonio S antiago més conegut art í sticamente com "carrincló", jove guitarrista però amb un toc ranci i tradicional; fill del reconegut cantaor "Enrique l'extremeny" Antonio santiago, carrincló va començar els seus inicis de la mà del seu pare que és aficionat a la guitarra.

Antonio S antiago més conegut art í sticamente com “carrincló”, jove guitarrista però amb un toc ranci i tradicional; fill del reconegut cantaor “Enrique l’extremeny” Antonio santiago, carrincló va començar els seus inicis de la mà del seu pare que és aficionat a la guitarra. amb 12 anys inici o el seu ensenyament a la F undació de Cristina prenent classes amb artistes com Miguel Angel C Ortes, Manolo Franco, P edro Serra entre d’altres. als 16 anys fa la seva primera gira amb la J unta d’Andalusia a S an José de Costa Rica treballant per al G overn C osta rr hissin s i, més tard comença a treballar en els T ablao s més importants d’Espanya. i n 2004 inicia una gira al Japó acompanyant a artistes com P epe T orres, Joana Am institutriu, entre molts altres, gira que h a freqüentat cada any des de 20 04-2013. També en e l F estival de P rimavera F Lamenca acompanyant una figura del ball flamenc com F Arru qu ‘it.

Ha acompanyat a moltes figures com Antonio Canales, família dels Farruco (El Farru, Aldarull, la F araona, Pilar M ontoya, M anuela C arrasco , entre d’altres), Juana del R evuelo, Cañete de Màlaga, “El Extremeny”, la família Montoya, i la Tana entre molts altres.

El 2008 obté el Primer premi com a guitarra solista en el concurs de la C átedra de F lamencologia d’U trera.

Recent ment, ha estat en D ubai i Rússia amb diferents companyies. E n l’actualitat forma part d’una de les companyies més importants del món flamenc “Re i ncuentro” amb Manuela Carrasco i Antonio Canales, Aristocràcia al món flamenc.

restaurant

Gala Cap d’Any i Festa Flamenca

read more